Vragen over de Bult aan het Hoogheemraadschap

Harbert van der Kaap heeft namens de Partij voor de Dieren over de Bult vragen gesteld aan het Hoogheemraadschap over haar mogelijke betrokkenheid (eerder gepubliceerd op Facebookgroep Belanggroep de Bult). Deze zijn op 22 januari beantwoord door het Hoogheemraadschap.

Vraag

De Bult is een vuilstortplaats met vaten onbekend chemisch afval die met een kleilaag is afgesloten en waarvan de grondwaterstand door bemaling laag wordt gehouden zodat verontreiniging zich niet kan verspreiden. Gemeente Leiden is van plan hiermee te stoppen, omdat het weggepompte grondwater tot nu toe aan de normen voor lozing voldoet en dit een besparing op zal leveren.

  • Is Rijnland betrokken bij de afweging om met de beheersmaatregelen te stoppen?
    Zo ja, kan Rijnland zich vinden in de te maken afweging. Zo nee, waarom niet.
  • Zijn de maatregelen die in het verleden zijn getroffen in overleg met Rijnland genomen?

Antwoord

De gemeente Leiden is bevoegd gezag omdat het gaat om een bodem- en/of grondwatervervuiling. Rijnland wordt door de gemeente gezien als belanghebbende, net als de bewoners van Roomburg. Dit betekent dat wij geen formele adviesrol hebben en ook geen eisen kunnen stellen of een vergunningaanvraag kunnen afdwingen. Inmiddels hebben wij contact gezocht met de Omgevingsdienst West Holland, het bevoegd gezag voor/namens de gemeente met betrekking tot de beheersmaatregel. De omgevingsdienst heeft aangegeven dat – in tegenstelling tot eerdere berichtgeving in de media – de beheersmaatregelen in 2019 niet zomaar stopgezet zullen worden. Alvorens hiertoe wordt besloten wordt door de omgevingsdienst een second opinion gevraagd bij een onafhankelijk bureau.
Met de omgevingsdienst is afgesproken dat het concept rapport aan Rijnland zal worden toegezonden om te komen tot een breed gedragen document. Het oordeel van Rijnland als het gaat om de mate van invloed op het oppervlaktewater bij stopzetten van de beheersmaatregelen zal hierbij worden meegenomen. We zijn dus wel degelijk betrokken en in goed overleg met de omgevingsdienst bij de afwegingen om de beheermaatregelen al dan niet te stoppen.

Verslag gesprek met wethouder Leewis 6-12-018

Onderstaand bericht werd gepubliceerd door Laurens Beijen op de Facebook-groep Belangengroep de Bult

“Op 6 december hebben we met een aantal bewoners van Roomburg gesproken met wethouder Martine Leewis over de ambtelijke suggestie om te stoppen met het verlagen van het grondwaterpeil in De Bult. Het was een open gesprek.

De belangrijkste conclusies zijn:
— De wethouder en wij streven ernaar om het eens te worden over de manier waarop De Bult moet worden beheerd om ook in de toekomst verspreiding van vervuiling te voorkomen.
— De wethouder zegde toe dat in overleg met de wijk een onafhankelijke adviseur zal worden aangezocht om daarover advies uit te brengen.
— Totdat er overeenstemming is bereikt zullen de bestaande beheersmaatregelen onverminderd van kracht blijven.
— Bij veel kopers en erfpachters bestaat nog onduidelijkheid over wat er in de contracten staat over de juridische verantwoordelijkheid voor bodemverontreiniging. De wethouder zegde toe dat de gemeente zal trachten om die onduidelijkheid zo veel mogelijk weg te nemen.

Het overleg wordt binnenkort voortgezet.”

P.S. Inmiddels heeft de Gemeente alle afspraken vastgelegd in een afsprakenlijst die door alle gespreksdeelnemers geaccordeerd is.

Beantwoording vragen van Marcel Roelofsma

Op 18 november stelde Marcel Roelofsma op Facebook de volgende vragen:

Als de gemeente eerder gedwongen (of naar eigen zeggen vrijwillig) heeft besloten tot eeuwig voortdurende beheersmaatregelen, zou het dan ook niet zo moeten zijn dat de kosten daarvan bij de ontwikkeling van de wijk betrokken zouden moeten zijn ? Met andere woorden: zijn deze kosten niet verdisconteerd in uitgifteprijzen van grond en bepaling erfpachtsommen ?
Dat besluit is toch niet genomen hopend op eeuwig durende rijkssubsidie ?

Lees het antwoord d.d. 6 december via deze link.

Informatiebrief van de Milieudienst West-Holland uit mei 2003

Een discussiepunt is op dit moment of de beheersmaatregel afpompen van verontreinigd water eeuwig durend is of niet.

In mei 2003 schreef de Milieudienst West-Holland een brief aan de bewoners van Roomburg en deze is kraakhelder: “De beheersmaatregel geldt voor altijd en om de 15 jaar wordt het systeem vervangen”.

Lees de brief via deze link.

OPROEP: Laat uw stem horen

Het ziet er naar uit dat als u niets doet er binnenkort gewoon een besluit van het College op de mat ligt waarin afbouw van de saneringsmaatregelen van de Bult wordt aangekondigd.

Laat duidelijk merken hoe u er over denkt en stuur uw vragen, opmerkingen en bedenkingen naar de Gemeente t.a.v. Jaap van der Toorn (afd. Grond, Vastgoed en Markt). U kunt dit op twee manieren doen:

  1. Stuur een mail naar j.van.der.toorn@leiden.nl.
  2. Dien een reactie in via het Contact formulier van de Gemeente. Deze methode heeft mijn voorkeur want dan wordt er automatisch een zaak aangemaakt waarop voortgangsbewaking wordt toegepast.

Wilt u vervolgens uw lotgenoten een plezier doen en uw reactie aan de Gemeente publiceren als reactie op dit bericht (onderaan deze pagina, even doorscrollen)? Informatie uitwisselen en samenwerken loont. Wees niet bang om reacties te publiceren met vragen en opmerkingen die anderen al gemaakt hebben. De kracht van de herhaling is ook hier van toepassing!

CDA vragen de Bult

Josine Heijnen van het CDA deelde op Facebook de vragen die het CDA op 13 augustus 018 heeft gesteld en de antwoorden van het College. De vragen en antwoorden zijn te lezen via deze link.

Als begeleiding schreef zij de volgende tekst:

“Beste allen, kort voorstellen: Josine Heijnen, raadslid voor het CDA.

Toen in augustus aangekondigd werd dat het wegpompen van grondwater zou stoppen, hebben wij hier vragen over gesteld aan het college. Ik heb de antwoorden hierop in de bijlage gezet!

Wij willen dat de gemeente doorgaat met de maatregelen – we zijn bezig, ook met PvdD en Partij Sleutelstad, om dit voor elkaar te krijgen. Als er nog vragen zijn, of iemand die hierover inhoudelijk van gedachten wil wisselen, graag!”

Leids Mediafonds subsidieert serie over de Bult

In het Leidsch Dagblad van 4 november was te lezen dat het Leids Mediafonds subsidie geven voor een  journalistieke serie over de Bult. Hier gaan we meer over horen!

Zie hieronder de berichtgeving van Het Leids Mediafonds:

DOSSIER DE BULT

Augustus 2018 kwam de oude vuilstort in Roomburg, De Bult, plots in het nieuws, met het voornemen van de gemeente om beheer van het grondwaterpeil in De Bult te beëindigen. Daarmee ontstaat een nieuw hoofdstuk in langlopend debat over het inwendige van de oude vuilnisbelt en de risico’s van vervuiling.

Dit journalistieke project gaat de voorgeschiedenis en discussie in beeld te brengen. Bijvoorbeeld door ingewikkelde rapporten over vervuiling in De Bult voor een breed publiek toegankelijk te maken, en beweringen van de gemeente kritisch tegen het licht te houden. Verder zal vanuit grondige dossierkennis de discussie tussen gemeente, bewoners en andere belanghebbenden worden verslagen in Leidse lokale media.

Maker: Arno van ’t Hoog
Mediapartners: Leidsch Dagblad, Leids Nieuwsblad
Output: minimaal 10 artikelen
Bedrag: 7.200