Vragen over de Bult aan het Hoogheemraadschap

Harbert van der Kaap heeft namens de Partij voor de Dieren over de Bult vragen gesteld aan het Hoogheemraadschap over haar mogelijke betrokkenheid (eerder gepubliceerd op Facebookgroep Belanggroep de Bult). Deze zijn op 22 januari beantwoord door het Hoogheemraadschap.

Vraag

De Bult is een vuilstortplaats met vaten onbekend chemisch afval die met een kleilaag is afgesloten en waarvan de grondwaterstand door bemaling laag wordt gehouden zodat verontreiniging zich niet kan verspreiden. Gemeente Leiden is van plan hiermee te stoppen, omdat het weggepompte grondwater tot nu toe aan de normen voor lozing voldoet en dit een besparing op zal leveren.

 • Is Rijnland betrokken bij de afweging om met de beheersmaatregelen te stoppen?
  Zo ja, kan Rijnland zich vinden in de te maken afweging. Zo nee, waarom niet.
 • Zijn de maatregelen die in het verleden zijn getroffen in overleg met Rijnland genomen?

Antwoord

De gemeente Leiden is bevoegd gezag omdat het gaat om een bodem- en/of grondwatervervuiling. Rijnland wordt door de gemeente gezien als belanghebbende, net als de bewoners van Roomburg. Dit betekent dat wij geen formele adviesrol hebben en ook geen eisen kunnen stellen of een vergunningaanvraag kunnen afdwingen. Inmiddels hebben wij contact gezocht met de Omgevingsdienst West Holland, het bevoegd gezag voor/namens de gemeente met betrekking tot de beheersmaatregel. De omgevingsdienst heeft aangegeven dat – in tegenstelling tot eerdere berichtgeving in de media – de beheersmaatregelen in 2019 niet zomaar stopgezet zullen worden. Alvorens hiertoe wordt besloten wordt door de omgevingsdienst een second opinion gevraagd bij een onafhankelijk bureau.
Met de omgevingsdienst is afgesproken dat het concept rapport aan Rijnland zal worden toegezonden om te komen tot een breed gedragen document. Het oordeel van Rijnland als het gaat om de mate van invloed op het oppervlaktewater bij stopzetten van de beheersmaatregelen zal hierbij worden meegenomen. We zijn dus wel degelijk betrokken en in goed overleg met de omgevingsdienst bij de afwegingen om de beheermaatregelen al dan niet te stoppen.

Een gedachte over “Vragen over de Bult aan het Hoogheemraadschap”

 1. Geachte Gemeente ,
  Ik loop veel in het park de bult ( aan de vliet) trouwens
  prachtig park vooral in deze tijd mis ik een bankje waar je
  even van de zon kan genieten . Mijn vraag kunnen 1 of 2
  bankjes geplaatst kunnen worden? Dit zou het park ten goeden komen. dank voor uw aandacht.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *