Verslag gesprek met wethouder Leewis 6-12-018

Onderstaand bericht werd gepubliceerd door Laurens Beijen op de Facebook-groep Belangengroep de Bult

“Op 6 december hebben we met een aantal bewoners van Roomburg gesproken met wethouder Martine Leewis over de ambtelijke suggestie om te stoppen met het verlagen van het grondwaterpeil in De Bult. Het was een open gesprek.

De belangrijkste conclusies zijn:
— De wethouder en wij streven ernaar om het eens te worden over de manier waarop De Bult moet worden beheerd om ook in de toekomst verspreiding van vervuiling te voorkomen.
— De wethouder zegde toe dat in overleg met de wijk een onafhankelijke adviseur zal worden aangezocht om daarover advies uit te brengen.
— Totdat er overeenstemming is bereikt zullen de bestaande beheersmaatregelen onverminderd van kracht blijven.
— Bij veel kopers en erfpachters bestaat nog onduidelijkheid over wat er in de contracten staat over de juridische verantwoordelijkheid voor bodemverontreiniging. De wethouder zegde toe dat de gemeente zal trachten om die onduidelijkheid zo veel mogelijk weg te nemen.

Het overleg wordt binnenkort voortgezet.”

P.S. Inmiddels heeft de Gemeente alle afspraken vastgelegd in een afsprakenlijst die door alle gespreksdeelnemers geaccordeerd is.

Beantwoording vragen van Marcel Roelofsma

Op 18 november stelde Marcel Roelofsma op Facebook de volgende vragen:

Als de gemeente eerder gedwongen (of naar eigen zeggen vrijwillig) heeft besloten tot eeuwig voortdurende beheersmaatregelen, zou het dan ook niet zo moeten zijn dat de kosten daarvan bij de ontwikkeling van de wijk betrokken zouden moeten zijn ? Met andere woorden: zijn deze kosten niet verdisconteerd in uitgifteprijzen van grond en bepaling erfpachtsommen ?
Dat besluit is toch niet genomen hopend op eeuwig durende rijkssubsidie ?

Lees het antwoord d.d. 6 december via deze link.

Informatiebrief van de Milieudienst West-Holland uit mei 2003

Een discussiepunt is op dit moment of de beheersmaatregel afpompen van verontreinigd water eeuwig durend is of niet.

In mei 2003 schreef de Milieudienst West-Holland een brief aan de bewoners van Roomburg en deze is kraakhelder: “De beheersmaatregel geldt voor altijd en om de 15 jaar wordt het systeem vervangen”.

Lees de brief via deze link.

OPROEP: Laat uw stem horen

Het ziet er naar uit dat als u niets doet er binnenkort gewoon een besluit van het College op de mat ligt waarin afbouw van de saneringsmaatregelen van de Bult wordt aangekondigd.

Laat duidelijk merken hoe u er over denkt en stuur uw vragen, opmerkingen en bedenkingen naar de Gemeente t.a.v. Jaap van der Toorn (afd. Grond, Vastgoed en Markt). U kunt dit op twee manieren doen:

  1. Stuur een mail naar j.van.der.toorn@leiden.nl.
  2. Dien een reactie in via het Contact formulier van de Gemeente. Deze methode heeft mijn voorkeur want dan wordt er automatisch een zaak aangemaakt waarop voortgangsbewaking wordt toegepast.

Wilt u vervolgens uw lotgenoten een plezier doen en uw reactie aan de Gemeente publiceren als reactie op dit bericht (onderaan deze pagina, even doorscrollen)? Informatie uitwisselen en samenwerken loont. Wees niet bang om reacties te publiceren met vragen en opmerkingen die anderen al gemaakt hebben. De kracht van de herhaling is ook hier van toepassing!

CDA vragen de Bult

Josine Heijnen van het CDA deelde op Facebook de vragen die het CDA op 13 augustus 018 heeft gesteld en de antwoorden van het College. De vragen en antwoorden zijn te lezen via deze link.

Als begeleiding schreef zij de volgende tekst:

“Beste allen, kort voorstellen: Josine Heijnen, raadslid voor het CDA.

Toen in augustus aangekondigd werd dat het wegpompen van grondwater zou stoppen, hebben wij hier vragen over gesteld aan het college. Ik heb de antwoorden hierop in de bijlage gezet!

Wij willen dat de gemeente doorgaat met de maatregelen – we zijn bezig, ook met PvdD en Partij Sleutelstad, om dit voor elkaar te krijgen. Als er nog vragen zijn, of iemand die hierover inhoudelijk van gedachten wil wisselen, graag!”

Leids Mediafonds subsidieert serie over de Bult

In het Leidsch Dagblad van 4 november was te lezen dat het Leids Mediafonds subsidie geven voor een  journalistieke serie over de Bult. Hier gaan we meer over horen!

Zie hieronder de berichtgeving van Het Leids Mediafonds:

DOSSIER DE BULT

Augustus 2018 kwam de oude vuilstort in Roomburg, De Bult, plots in het nieuws, met het voornemen van de gemeente om beheer van het grondwaterpeil in De Bult te beëindigen. Daarmee ontstaat een nieuw hoofdstuk in langlopend debat over het inwendige van de oude vuilnisbelt en de risico’s van vervuiling.

Dit journalistieke project gaat de voorgeschiedenis en discussie in beeld te brengen. Bijvoorbeeld door ingewikkelde rapporten over vervuiling in De Bult voor een breed publiek toegankelijk te maken, en beweringen van de gemeente kritisch tegen het licht te houden. Verder zal vanuit grondige dossierkennis de discussie tussen gemeente, bewoners en andere belanghebbenden worden verslagen in Leidse lokale media.

Maker: Arno van ’t Hoog
Mediapartners: Leidsch Dagblad, Leids Nieuwsblad
Output: minimaal 10 artikelen
Bedrag: 7.200

Uitspraak Raad van State over Wijk Roomburg

Op 18 september 2002 deed de Raad van State uitspraak over het bestemmingplan van de nieuwe wijk Roomburg, zie Uitspraak Raad van State 200001111/1

Hierna waren er geen belemmeringen meer om de wijk te bouwen.

Er is nu discussie over de interpretatie van deze uitspraak. Biedt deze de ruimte de saneringsmaatregelen af te bouwen, zoals de Gemeente wil? De Gemeente meent van wel. Zij stelt dat het voldoende is wanneer de Gemeente enige mate van monitoring instelt. Tijdens de voorlichtingsavond op 1 november werd deze zienswijze van de Gemeente fel bestreden door de bewoners.

Weet u het antwoord? Plaats dan een reactie op dit bericht en stuur uw reactie gelijk door naar Jaap van der Toorn van de Gemeente, afd. Grond, Vastgoed en Markt, j.van.der.toorn@leiden.nl.