OPROEP: Laat uw stem horen

Het ziet er naar uit dat als u niets doet er binnenkort gewoon een besluit van het College op de mat ligt waarin afbouw van de saneringsmaatregelen van de Bult wordt aangekondigd.

Laat duidelijk merken hoe u er over denkt en stuur uw vragen, opmerkingen en bedenkingen naar de Gemeente t.a.v. Jaap van der Toorn (afd. Grond, Vastgoed en Markt). U kunt dit op twee manieren doen:

 1. Stuur een mail naar j.van.der.toorn@leiden.nl.
 2. Dien een reactie in via het Contact formulier van de Gemeente. Deze methode heeft mijn voorkeur want dan wordt er automatisch een zaak aangemaakt waarop voortgangsbewaking wordt toegepast.

Wilt u vervolgens uw lotgenoten een plezier doen en uw reactie aan de Gemeente publiceren als reactie op dit bericht (onderaan deze pagina, even doorscrollen)? Informatie uitwisselen en samenwerken loont. Wees niet bang om reacties te publiceren met vragen en opmerkingen die anderen al gemaakt hebben. De kracht van de herhaling is ook hier van toepassing!

2 gedachtes over “OPROEP: Laat uw stem horen”

 1. Deze Memo is door mij als reactie op de toezending van de bewonersbrief aan de heer Van der Toorn gezonden teneinde hem bij de stukken te voegen die de raad onder ogen krijgt in het kader van de behandeling van het voorstel van b&w terzake van de ingreep in het beheerssysteem van de vroegere vuilstort Roomburg, thans genaamd De Bult.

  MEMO BEWONERSBRIEF ROOMBURG VUILSTORT ROOMBURG

  Voor de bewoners van Roomburg zijn niet alleen de rapporten c.a. die in de brief genoemd worden relevant. Ik mis node het RV 00.0133, RV 01.0099, het verslag van de raadsvergadering d.d. 12/12/2000 en d.d. 16/10/2001 en tenslotte het saneringsplan van DHV nr RAMN 2001 2041 d.d. juli 2001.

  Om in deze lacune te voorzien merk ik het volgende op.
  De basis van de vigerende beheersmaatregelen is vooreerst het RV 00.0133 (mijn aantekeningen zijn op het punt van de nummering niet duidelijk: het kan ook RV 00.0134 zijn). Dit voorstel werd behandeld in de raadsvergadering van 12 december 2000. In die vergadering werd besloten over te gaan tot de beheersvariant uit het raadsvoorstel, t.w. verlagen van de waterstand van het diepe grondwater onder de vuilstort tot een niveau lager dan de stijghoogte van het diepe grondwater.
  In die vergadering is meermalen sprake van mijn voorstel om met een lange damwand de gehele vuilstort te omringen zodat percolaat uit de stort terecht komt in het diepe grondwater dat in zuidoostelijke richting afvloeit. Hiermee wordt voorkomen dat het diepe grondwater onder de toen nog te ontwikkelen wijk Roomburg zou kunnen worden verontreinigd door percolaat uit de stort. Met deze voorziening zou contaminatie van het grondwater van de te ontwikkelen wijk Roomburg voor altijd zijn uitgesloten. Daarvoor is helaas niet gekozen, slechts ter voorkoming van een mogelijke contaminatie via het ondiepe grondwater van de te ontwikkelen wijk zijn bij mijn weten wat korte damwandschermen geplaatst.

  In de raadsvergadering van 16 oktober 2001 is n.a.v. RV 01.0099 besloten tot realisatie van het saneringsplan Vuilstort Roomburg, inhoudende een eeuwigdurende onttrekking van percolaat uit de vuilstort Roomburg uit te voeren cfm het DHV saneringsplan nr RAMN 2001 2044 d.d. juli 2001. Eeuwigdurend, niet voor niks. Want hoe dan ook het percolaat uit de stort is verontreinigd water.

  Verhoging van het niveau van de stijghoogte van het diepe grondwater als gevolg van beeindiging van het pompregime zal er toe leiden dat het diepe grondwater onder de wijk Roomburg zal worden besmet. En juist dat was de reden dat de Raad van State in de bestemmingsplanprocedure Roomburg de gemeente terecht wees en heeft geleid tot de vigerende beheersmaatregel.
  Uitvoering van het voorstel van b&w leidt derhalve tot het welbewust veroorzaken van milieuvervuiling van de wijk Roomburg. Dit is op zich al verwerpelijk, maar is bovendien in strijd met het door b&w op alle fronten beleden milieubeleid.

  Het is toch in dat licht onvoorstelbaar dat een college dat vergroening en milieu als eerste prioriteit heeft gesteld welbewust en opzettelijk overgaat tot verspreiding van verontreinigingen in een woonwijk.Ook daarom is het voorstel onaanvaardbaar en als politiek opportuun en ongeloofwaardig te qualificeren.

  29/10/2018 LB

 2. Aan: Gemeente Leiden Afdeling Grond, Vastgoed en Markt t.a.v. Jaap van der Toorn

  Onderwerp: Beheer- en monitoring maatregelen De Bult

  Datum: 9 november 2018

  Geachte heer van der Toorn,

  Naar aanleiding van uw bewonersbrief d.d. 19 oktober 2018 en de voorlichtingsavond d.d. 1 november 2018 over de beheer- en monitoringmaatregelen De Bult stuur ik u deze brief met vragen en opmerkingen.

  De Gemeente kondigt in de bewonersbrief aan het afpompen en monitoren van grondwater te willen afbouwen. Ik maak bij deze bezwaar tegen het staken van het afpompen van grondwater om de volgende redenen:
  – Alle betrokkenen, ook de Gemeente, zijn van mening dat er giftige stoffen aanwezig zijn in de Bult. Deze zijn deels legaal en deels illegaal gestort.
  – De aard van de stoffen is slechts beperkt onderzocht, door het verrichten van metingen in grondwater op een beperkt aantal punten. Er is geen ander onderzoek verricht, zoals het verrichten van grondboringen of het uitvoeren van getuigenonderzoek. Ook wordt er geen onderzoek gedaan naar de aanwezigheid van radioactieve stoffen terwijl er wel geruchten zijn dat er radioactief afval van het AZL is gestort in het verleden.
  – De metingen laten zien dat er in het grondwater giftige stoffen aanwezig zijn, maar deze komen tot nu toe niet boven vooraf gestelde grenswaardes. Dit is echter geen garantie dat dit niet in de toekomst zou kunnen gebeuren (vaten met giftige stoffen kunnen gaan lekken).
  – Het afpompen van grondwater is een preventieve maatregel die moet voorkomen dat vervuild grondwater uitstroomt naar de omgeving. De maatregel is tot nu toe effectief en de kosten zijn overzichtelijk.
  – De Gemeente heeft geen plannen of scenario’s op de plank liggen van maatregelen die kunnen worden getroffen bij onverhoopte uitstroom van vervuild water. De gevolgen van uitstroom zullen groot zijn. De volksgezondheid loopt dan gevaar en de financiële gevolgen zullen enorm zijn, zowel voor de Gemeente als voor de bewoners van Roomburg.
  – De Gemeente neemt met het staken van de preventieve maatregelen onverantwoorde risico’s ten koste van haar bewoners om een beperkt financieel voordeel te kunnen incasseren.

  Ik heb verder de volgende vragen:

  1. Organiseert de Gemeente nog een vervolgbijeenkomst op de voorlichtingsbijeenkomst van 1 november, die zo abrupt werd afgebroken? (de bijeenkomst 1 november had voor mij een nogal onaf karakter)

  2. Kan de Gemeente bij zo’n omstreden besluit als dit wellicht beter een formele inspraak organiseren, bijvoorbeeld zoals wordt gehanteerd bij een uitgebreide Omgevingswet-procedure ? (de huidige aanpak voelt niet als een inspraak, meer als eenrichtingsverkeer)

  3. Tot welke datum kunnen vragen en opmerkingen aan de Gemeente worden gesteld zodat ze meegenomen kunnen worden in de besluitvorming van het College?

  4. Kunnen de notulen van 1 november eerder worden gepubliceerd dan eind november en staan ze open voor commentaar / aanvulling?

  5. Bevatten de notulen slechts een opsomming van vragen en antwoorden of bevatten ze ook een samenvatting van de presentatie van de Gemeente?

  6. Worden antwoorden op schriftelijk gestelde vragen gepubliceerd voordat het College een besluit neemt?

  7. Is de Gemeente bereid het onderzoeksprogramma naar vervuiling in de Bult uit te breiden met:
  a) Grondboringen in de Bult?
  b) Getuigenonderzoek naar legale en illegale stortingen?
  c) Onderzoek naar de aanwezigheid van radioactieve stoffen?
  Zo ja, per wanneer?
  Zo nee, waarom niet?

  8. Is de Gemeente bereid plannen te ontwikkelen voor het onverhoopte geval dat er giftige stoffen uitstromen naar de omgeving? (ongeacht of preventieve maatregelen worden afgebouwd of niet)
  Zo ja, per wanneer?
  Zo nee, waarom niet?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *