Sering / Syringa vulgaris

Lees meer op Wikipedia, Plantengids Willaert, Wilde Planten en OA

47612C99-12DC-4F43-A393-6F035B0644E2-2.jpeg A044F4B8-8BF9-4E77-8CFE-F3629EF4A9E1-1.jpeg EA4BA0D2-00FE-4D05-8BCA-8DB9E4AB46A7-0.jpeg

Brunnera macrophylla / Kaukasische vergeetmenietjes

Zie Plantengids Willaert en OA

F5B54C91-EB0E-47E0-9923-DFA7DD0019EB-2.jpeg 4B257C48-D287-46D2-82D2-297E3D44DADC-1.jpeg BF7FCCC0-E0EA-4FFC-98F8-7773022548BA-0.jpeg

Clematis montana / Bergbosrank

Zie Willaert Plantengids en OA

679718F9-E758-4544-B2E9-F4A7B3659E3C-1.jpeg 4A0B12DC-B7FC-43DD-95F5-F5C3B08CFED6-0.jpeg