Brunnera macrophylla / Kaukasische vergeetmenietjes

Zie Plantengids Willaert en OA

F5B54C91-EB0E-47E0-9923-DFA7DD0019EB-2.jpeg 4B257C48-D287-46D2-82D2-297E3D44DADC-1.jpeg BF7FCCC0-E0EA-4FFC-98F8-7773022548BA-0.jpeg

Clematis montana / Bergbosrank

Zie Willaert Plantengids en OA

679718F9-E758-4544-B2E9-F4A7B3659E3C-1.jpeg 4A0B12DC-B7FC-43DD-95F5-F5C3B08CFED6-0.jpeg

Geranium macrorrhizum / Ooievaarsbek

Zie Plantengids Willaert en OA

CF591AFC-A2DB-41F1-BF46-4C71560E82F9-2.jpeg 9C8E4BE2-CC40-4F1D-9B97-191F17DB978F-1.jpeg 45FAF8F4-5919-4A9F-AD81-F326C7029742-0.jpeg