Pulmonaria officinalis / Gevlekt longkruid

Zie Wikipedia en OA

Helleborus orientalis / Kerstroos

Zie Plantengids Willaert en OA

Ulmus minor / Veldiep / Gladde iep

Zie Plantengids Willaert en OA

Acer negundo / Vederesdoorn

Zie Plantengids Willaert en OA